Toshihiko Izutsu – Tao-culuk’daki Anahtar Kavramlar

Man Standing At End Of Question Mark Path --- Image by © Images.com/Corbis

 • Rüyânızda bir kuş olduğunuzu gördüğünüzü varsayalım. (Bu takdirde) gökte uçarsınız. Rüyânızda bir balık olduğunuzu gördüğünüzü varsayalım. (Bu takdirde) havuzun derinliklerinde yüzersiniz. (Siz, bütün bunları rüyâda yaşarken yaşamakta olduğunuz size ait bir “gerçek”tir). Buna dayanarak bir muhakeme yürütürsek, hâlen konuşmakta olduğumuz hâlimizle bizim yâni benim ve sizlerin uyanık ya da rüyâ görmekte olduğumuzdan kimse emîn olamaz.[Çuang-Tzû, IV., s. 275.]
 • Çuang-Tzû’nun kavradığı gibi Transmütasyon (nesnelerin birinden diğerine dönüşmesi) iki farklı referans açısından anlaşılmalıdır. Öte yandan bu bütün nesnelerin biribirlerine “dönüşebilir” oldukları metafizik bir hâle işâret etmektedir, öyle ki sonunda bütün bu nesneler mutlak bir Birlik içine batmış hâle gelmektedirler. Bu anlamda, “nesnelerin birinden diğerine dönüşmesi” zamanı da aşan bir süreçtir; bu, nesnelerin tâbî oldukları zaman-ötesi bir düzendir. Büyük Uyanış’ı tatmış olan bir kimsenin gözünde her şey Bir’den (Vâhid’den) baka bir şey değildir; her şey Gerçeğin (Hakîkatın, Hakk’ın) bizzât kendisidir. Ama aynı zamanda da bu tek Gerçek onun gözüne “aslî” olarak birbirlerinden farklı olan sonsuz çeşitli nesnelerin kaleydoskopvârî bir görünüşünü de ifşâ etmektedir. Ve Varlık âlemi de, bu açıdan, kesretle köpürmekte olan bir görünüş arz eder. Varlığın bu iki vechesi birbiriyle, bu nesnelerin Mutlak Bir’in (Vâhid-i Mutlak’ın) sonsuz sayıdaki kevnî sûretleri olduklarını idrâk ederek bağdatırılmalıdır. Bu türlü idrâk edilen “Varlığın Tekliği” (Vahdeti Vücûd) Lao-Tzû ve Çuang-Tzû’nun felsefesinin özünü tekil eder.
 • Kör olan, güzel renklerin ve şekillerin zevkine eremez. Sağır olan, zillerin ve davulların sesinin zevkine eremez. Ama bu körlüğün ve sağırlığın yalnızca vücûdumuzun uzuvlarına has bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Asla! Bunlar bilgi alanında da vardır. [I., s 30. (Çuang-Tzû, II.)]
 • İNSAN-I KAMİL
  Onlar kıtlık (yâni kötü tâlih) karşısında isyân etmezler. Kendilerinin lehine olan şartlarda da kibirli davranmazlar. Bir takım işlerin sonucunu almak niyetiyle kesin plânlar da yapmazlar. 
  Böyle bir kimse, bir hatâ yapsa dahi, pişmanlık duymaz; başarılı olsa bile kendiyle övünmez.
  Böyle bir kimsenin en yüksek yerde bile başı dönmez. Suya dalsa bile ıslanmaz [yâni kütlelerin kendisine göstereceği perestişden etkilenmez]. Ateşe girse bile yanmaz [yâni mâruz kaldığı aşağılayıcı muâmelelerden, iftirâlardan ve çilelerden de etkilenmez].
  Bütün bunların hepsi de Yol’da [Tao’da] ifnâ olmuş ve nihaî kemâle ulaşmış olmak hasebiyle [kendisine verilmiş olan] (gerçek) Hikmet’in sonucudur. [Çuang-Tzû, VI., s. 226.]
 • Bütün yöneticilerin mutlak sûrette en yücesi, halkın, var olduğunu bildiği ama şahsen tanımadığıdır;
  Ondan sonra gelen yönetici halkın sevip övdüğü yöneticidir; [bu suhûlet ve adâletle yöneten kimsedir]
  Sonraki halkın korktuğu yöneticidir; [zekâ ve bilgiyle yönetendir]
  En sonuncusu da halkın adam yerine koymadığı, nefret ettiği yöneticidir; [bu yönetici halkı kendi çıkarları için âdî kurnazlıklarla yönetendir]. Bunun sebebi dürüstlük eksikliğidir. Bu yönetici halkın îtimadını muhafaza etmekte başarılı olsa bile, onun yönetimi gene de bütün yönetim şekillerinin en rezîlidir). [Tao Tê Çing, XVII.]

tamamı

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

John Gray – Erkekler Mars’tan Kadınlar Venüs’ten

Kadin erkek arasindaki fark

 • Küçük bir kız, annesinin sevildiğine tanık olduğunda otomatik olarak kendini de değerli hisseder.
 • Kadın ve erkeğin gereksinimleri:
  • Kadının Aradıkları
   1. Şefkat
   2. Anlayış
   3. Saygı
   4. Bağlılık
   5. Haklı görülme
   6. Güvence
  • Erkeğin Aradıkları
   1. Güven
   2. Kabul
   3. Takdir
   4. Beğenilme
   5. Onay
   6. Teşvik
 • Tartışmadan kaçınmak için eşimizin neyi söylediğimize değil, nasıl söylediğimize karşı çıktığını unutmamamız gerekir. Münakaşa için iki kişi gerekirken, münakaşayı kesmek için biri yeter. Tartışmaya son vermenin en iyi yolu daha işin başında kestirip atmaktır.
 • Olumlu her grup etkinliği insana güç kazandırırken, sevgi dolu bir grup içinde konuşmak ya da dinlemek kişisel olarak da tedavi edicidir. Dışarıdan aldığımız bu destek ilişkimizi olumlu etkilemektedir. Bizi, tek destek kaynağı olarak birbirimize bağımlı olmaktan kurtarır. Üstelik başkalarını dinleyip onların başarı ve başarısızlıklarını paylaşınca kendi sorunlarımız küçülür.

tamamı

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Amin Maalouf – Semerkant

Omer hayyam minyatur

Ömer Hayyam

 • Bilginlerle düşüp kalkan hükümdar, hükümdarların en iyisidir denir ve yine denir ki: hükümdarlarla düşüp kalkan bilginler, bilginlerin en kötüsüdür.
 • “Cennet de cehennem de senin içinde.” Ömer Hayyam
 • Siz bu dünya için değil, öteki dünya için yaratılmışsınız. Hiç balık, denize atılma tehdidinden korkar mı?
 • Onca bilgi sahibi olanlar, bize bilginin yolunu gösterenler, kuşku denizinde boğulmadılar mı? Bir öykü anlatırlar, sonra gidip yatarlar.

tamamı

Tagged with: , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Edward W. Said – Entelektüel

Edward W. Said

 • Julian Benda’nın tanımına göre gerçek entelektüeller kazığa bağlanıp yakılma, sürgüne gönderilme, çarmıha gerilme riskine girmek durumundadırlar. Başat özellikleri dünyevi kaygılarla aralarındaki gevşemez mesafe olan simgesel şahsiyetlerdir onlar. Bu yüzden de sayıları çok olamaz, gelişimleri belli rutinlere bağlı olamaz. Güçlü kişiliklere sahip, su katılmadık bireyler olmak zorundadırlar; her şeyden önce de statüko karşısında daimi bir muhalefet durumunda olmaları gerekir.
 • Hükümetler hâlâ halklarını açık açık ezmekte, adalet hâlâ ciddi bir biçimde zedelenmekte ve iktidar entelektüelleri hâlâ kendi saflarına katıp seslerini gayet güzel kısabilmektedir; entelektüeller hâlâ sık sık görevlerinden yan çizmektedirler.
 • Toplum ne kadar özgür ve açık olursa olsun, birey ne kadar bohem olursa olsun herkes bir toplumun zaptı altındadır.
 • Kimse, en özgür ruhlu kişi bile, tek başına ayakta duramaz, kendine yetemez.
 • “Bizim” kültürümüzün ihtişamı ya da “bizim” tarihimizdeki zaferler yüzünden şişinmek entelektüelin enerji harcamasına değmez; hele birçok toplumun hiçbir formüle indirgenemeyecek ölçüde farklı ırklardan ve tarihlerden oluştuğu günümüzde hiç değmez.

alıntıların tamamı

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

James Surowiecki – Kitlelerin Bilgeliği

James Surowiecki - Kitlelerin Bilgeligi

 • Michigan Üniversitesinden bir siyasal bilimci olan Scott Page, farklılığın olumlu etkilerini bilgisayar benzetimli problem-çözme denekleri kullanarak göstermek için bir dizi ilginç deney yapmıştır. Örneğin, bir deneyde her biri farklı becerilerle donatılmış on ya da yirmi denekten oluşan gruplar kurulur ve görece incelikli bir problemi çözmeleri istenir. Deneklerin bazıları bireysel olarak problemi çözmekte gayet başarılıyken, diğerleri o kadar başarılı olamaz. Ancak Scott, bazı zeki deneklerle o kadar zeki olmayanlardan kurulu bir grubun, sadece zeki olanlardan oluşan bir gruptan her defasında daha başarılı olduğunu bulgulamıştır. Bulmak için bir sürü zaman harcanan en zeki kişileri tek başlarına problemi çözmeye bırakmaktansa, rastgele oluşturulan bir gruba problemi çözdürmek aynı ölçüde, hatta daha etkili olabilmektedir.
  Page’in deneyinin ana fikri, çeşitliliğin kendi başına değer taşıdığıdır; o kadar ki, salt bir grubu farklı kişilerden oluşturmak bile sorun çözmekte daha başarılı olmasını sağlayabilir. Bu, zekânın önemsiz olduğu anlamına gelmez; deneydeki deneklerden hiçbiri cahil olmadığı gibi, tüm başarılı grupların yüksek performanslı üyeleri vardı. Yine de, grup düzeyinde, tek başına zekânın yeterli olmadığı, çünkü bir soruna farklı bakış açılan getirmeyi sağlayamadığını anlamına gelir. Page’in düşüncesine göre yalnızca zeki kişileri bir araya getirmenin o kadar işe yaramamasının nedeni, zeki (bu ne anlama geliyorsa) kişilerin, yetenekleri açısından genellikle birbirine benzemeleridir. Zekâyı bir tür beceri araçları çantası olarak düşünürseniz, “en iyi” becerilerin listesi görece küçük olduğundan, bunlara sahip olan insanların da birbirine benzemesi olasıdır. Daha az bilen, ama farklı becerilere sahip birkaç kişiyi gruba katmak gerçekten grubun performansını iyileştirir. [Scott Page bu deneyi yayınlanmamış bir belge olan “Return to the Toolbox” (2002)’de betimler. Ayrıca bkz. Scott Page ve Lu Hong, “Problem Solving by Heterogeneous Agents”, Joıırnal of Economic Theory 97 (2001), s. 123-63]
  Bu garip bir sonuç gibi görünüyor ve öyledir de. Ne var ki doğrudur. Efsanevi organizasyon kuramcısı James G. March, bu hakikati şöyle ifade etmiştir: “Bilginin geliştirilmesi saf ve cahil olanların devrede tutulmasına bağlı olabilir… rekabette zaferi uygun eğitimi almış olanların kazanacağına kesin gözüyle bakamazsınız.” March, bunu nedenini çok benzeşen bireylerden oluşan grupların öğrenmeyi sürdürmekte zorluk çekmelerine bağlamaktadır; çünkü her bir üye ortaya giderek daha az yeni enformasyon koyar. Homojen gruplar iyi yaptıkları şeylerde çok başarılıdır, fakat alternatifleri gittikçe daha az düşünebilirler. Ya da, March’ın ünlü tezinde ileri sürdüğü gibi, bilgiyi kullanmaya fazla zaman harcarken araştırmaya yeterince zaman ayırmazlar. Daha deneyimsiz ve yeteneksiz de olsalar, yeni üyeleri dahil etmek grubu gerçekte daha zeki kılar, çünkü yeni üyelerin bildiği az şey, diğerlerinin zaten bildiklerinden farklıdır. March’ın yazdığı gibi, “Etki, ortalama bir yeni üyenin üstün bilgisinden kaynaklanmaz. Yeni gelenler, ortalamada, yerlerini aldıkları bireylerden daha az bilgilidirler. Kazanım, onların kattığı çeşitlilikten gelir.” [James G. March, uExploration and Exploitation in Organizational Learning”, Organization Science 2 (1991), s. 71-87, Alıntılar: s.86-79]

alıntıların tamamı

Tagged with: , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Pete McCormack – Facing Ali

Facing Ali muhammed george chuvalo sir henry cooper foreman joe frazier larry holmes ron lyle ken norton earnie shavers leon spinks ernie terrell

 • Ordu ile ilgili soru sorduklarında, direk şunu söylüyorum “Hayır, gitmeyeceğim. Ben ve sözde siyahiler, Amerika’daki evimizden 10,000 mil uzaktaki, bize herhangi bir rahatsızlık vermeyen diğer masum esmer tenli insanlara kurşun ve bomba yağdırmaya neden gitmeliyiz ki? Benim kavgam Vietnamlılar ile değil. O insanların bana hiç bir zararları olmadı.”

http://ankakedisi.com/filmlerden/facing-ali/

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Filmler kategorisinde yayınlandı

Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı

Kohlberg'in Ahlak Gelisimi Kurami

Toplumun ortalaması hangi evredir? Toplumdaki bireylerin bu gelişim kuramına göre sayısal oranı nedir? Bunun grafiği çan eğrisi grafiği olabilir mi?  Evrensel ahlak seviyesi toplumda hangi oranda mevcuttur? Farklı toplumlarda oranlar değişiklik gösterir mi? Eğitim ile evrensel ahlak ilkesine erişen kişi sayısı ve toplumsal gelişmişlik ortalaması artırılabilir mi? Bireysel donanımın (sahip olunan genetiğe dayalı fiziksel ve zihinsel özelliklerin) ahlak gelişimine yönelik sınırları var mıdır?

_________

“Kohlberg’e göre ahlaki bir problemle karşılaşan bireyin getirdiği çözümler aşağıdaki gibidir.

– Konulan kurallara göre savunmak (haklı çıkarmak) örneğin: İlacı çalmamalısın. Çünkü hırsızlık yapmak iyi bir şey değildir.
– Kararın maddi sonuçlarına göre savunma yapmak.
– Uyum sağlamak açısından savunma yapmak.
– Adalet, eşitlik ve yaşamın değeri açısından haklı çıkarmak.

Kohlberg, son düzey olan gelenek sonrası düzeye ulaşma yaşının 14 olduğunu belirtmiştir. Ancak yapılan araştırmalar yetişkinlerin tümünün gelenek sonrası düzeye ulaşmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Kohlberg ve Piaget’nin görüşleri birleşmekte ve olgunlaşmanın yanı sıra geçirilen çevresel yaşantıların da ahlak gelişimi üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.“*

___________

Kohlberg’in teorisine en önemli eleştirilerden biri Turiel’e aittir. O, Kohlberg’in evre anlayışını ahlak ve geleneksel alanları birbirine karıştırdığını söyleyerek eleştirmektedir. Ona göre küçük çocuklar bile ahlaki olan ile geleneksel olanı birbirinden ayırabilmektedirler ve gerçekte bu iki alan ayrı alanlardır ve birbirinden bağımsız gelişmektedir. Geleneksel düzey, gelenek ötesi düzeyden önce gelmemektedir. Geleneksel düşünme biçimi, ahlaki yargılamanın bir sonucu değildir. Daha ziyade, toplum tarafından sunulan standartların bir sonucu olarak ahlaki gelişimle ilgisi olmayan bir düşünme biçimidir. Küçük çocukların bile toplumsal gelenekleri ahlaki konulardan ayırabilmeleri bunun en önemli delilidir (Tisak & Turiel, 1984)

___________

“Yaratılanı hoş gör, Yaratandan ötürü” Yunus Emre
“Hiç bir miras dürüstlük kadar zengin değildir” William Shakespeare
“Bey, haya sahibi, yumuşak huylu ve asil tabiatlı olmalıdır.” Yusuf Has Hacip
“Bey, fesatlık yapmamalıdır. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider.” Yusuf Has Hacip
“Yasa insanların kalplerinde yazılıdır.” St. Augustine
“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi kullanın” Kuran-ı Kerim, İsra:35 ; Şuara:181-182
“Doğru terazi ile terazi küfeleri Rabbindir” Tevrat; Süleymanın Meselleri, 16:11
“Komşunu kendin gibi sev” İncil, Matthew, 19:19
“Politika ‘yılanlar gibi akıllı ol’ der; ahlak ise ‘yılanlar gibi akıllı, kumrular gibi zararsız ol’ der.” Immanuel Kant
“Hakka sadık, halka insaflı ol” Hacı Bektaşı Veli
sözlerin kaynağı

___________

https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg%27s_stages_of_moral_development
http://ankakedisi.com/kpss/kpss-egitim-bilimleri/gelisim-psikolojisi/

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
kavramlar kategorisinde yayınlandı
Sayfalar

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 189 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: