Gelişim Psikolojisi

 • 1879 yılında Wilhelm Wundt’ın deneysel psikoloji laboratuarı kurması ile psikoloji ayrı bir bilim olarak başladı.
 • Psikoloji deney ve gözleme dayalı olan “davranış bilimi”dir.

Psikolojide yaklaşımlar

 • Yapısal Yaklaşım (Strüktüralizm) Wilhelm Wundt
  • Amaç bilinç öğelerini birleştirmek ve çözümlemektir.
  • İçe bakış yöntemi: bireyin kendi kendisinin bilincinde olması.
 • İşlevsel Yaklaşım (Fonksiyonalizm) William James, John Dewey
  • Darwin’in evrim kuramından etkilenmişlerdir
  • Psikolojinin konusu insanın çevreye uyumudur.
  • Kullandığı yöntemler “İçe Bakış” ve “Gözlem”dir.
 • Davranışsal Yaklaşım (Bihevyorizm) John Watson, Frederic Skinner, Edward Thorndike, Ivan Pavlov
  • Sadece gözlenebilen davranışsal deneysel yöntemlerle incelenebilir.
  • Uyarıcı-Davranış ilişkisi
  • Davranışlar öğrenme yolu ile öğrenilir.
 • Psikodinamik Yaklaşım (Psikanaliz) Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Jung
  • Davranışlarımızın önemli bir bölümü bilinçaltından kaynaklanır.
  • Bilinçlilik durumu üçe ayrılır
   • Bilinç: Davranışların farkındalık
   • Bilinç öncesi: Rahatsız etmeyen duyguların depolandığı alan
   • Bilinçaltı: Bilinçsiz bir şekilde bastırılan duygular.
  • İki temel güdü; “cinsiyet” ve “saldırganlık”
  • Kişiliğin temel öğeleri
   • İd
   • Süper ego
   • Ego
 • Bütüncül Yaklaşım (Geştalt Psikolojisi) Gestalt, Wertheimer, Koffka, Köhler
  • Bütünü bilmek, parçaları bilmek değildir.
  • Tümdengelim (Bütünden parçaya)

Gestalt

 • Hümanistik Yaklaşım Abraham Maslow, Carl Rogers
  • Her insan farklıdır ve seçimlerde bulunur
  • Davranış ancak davranan kişi tarafından anlaşılabilir
  • “İçe bakış” ve “empati” kullanılır.
 • Bilişsel Yaklaşım Jean Piaget
  • İnsanın zihinsel eylemleri temeldir. İnsan aktif bir sisteme sahiptir.
   • Bireyin kendisine gelen saldırıya tepkisinde birçok parametre vardır.
   • Deney yöntemleri ile Davranışçılara, insana bakışı ile Hümanistlere benzer.
   • Bilişsel gelişimin asıl kaynağı kişisel psikolojik süreçlerdir.
 • Nöro-Biyolojik Yaklaşım Adolf Meyer
  • Davranışların temelinde birçok sebep vardır sinir sistemi de bunlardan biridir.
 • Psikolojinin alt dalları
  • Deneysel psikoloji
   • Uyaranlara verilen tepki ve algılamanın neden sonuç ilişkisi
  • Gelişim psikolojisi
   • Yaşa bağlı olarak meydana gelen davranışları inceler
  • Eğitim ve öğrenme psikolojisi
   • Daha iyi öğrenme ve öğrenme tekniklerini inceler.
  • Sosyal psikoloji
   • Kişinin bulunduğu ortamdan etkilenişini inceler
  • Fizyolojik psikoloji
   • Biyolojik süreçlerin davranışa etkisini inceler.
  • Psikometrik psikoloji
   • Ölçme ve değerlendirmeye dayalı testler, istatistik yöntemlerin psikolojiye uygulanması
  • Klinik psikoloji
   • Davranışlarda ve kişiler arası ilişkilerde görülen aksamalar e bunların giderilmesi
  • Endüstri psikolojisi
   • İş ve idare konuları
  • Danışmanlık psikolojisi
   • Mesleki alan, aile ve eğitim gibi konularda karar alınmasına destek.
 • Gelişim

  • Döllenmeden başlayarak en son aşamasına kadar süren düzenli değişim
  • Gelişimin en hızlı olduğu dönem hamilelik dönemidir.
  • Gelişimi etkileyen faktörler
   • Kalıtım
   • Çevre
   • Kritik dönem (zaman)
    • 7-11 yaşta somut düşünme özelliği.
   • Tarihsel zaman
  • Gelişim ilkeleri
   • Kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.1
   • Süreklidir, belli aşamalarda gerçekleşir: 0–2 bebeklik, 2-6 ilk çocukluk…
   • Nöbetleşe devam eder: tüm alanlarda aynı hızda değildir.
   • Bir bütündür: bilişsel gelişimi iyi olanın özgüveni de fazla olur…
   • Belli bir sıra izler (Belli eğilimler vardır): baştan ayağa, içten dışa
   • Genelden özele doğrudur: önce kaba motor, sonra ince motor
   • Bireysel ayrılıklar bulunur: zekâ, kişilik, yetenek, ilgi, tutum…
   • Kritik dönemler vardır
 • Değişim: bir durumdan başka duruma geçme
 • Büyüme
  • Niceliksel değişimler
   • 1. sınıftaki çocuğun harfleri ayırabilecek beceriye ulaşması.
   • Bir çocuğun boyunun elektrik prizine ulaşacak uzunluğa erişmesi. Ellerin voleybol topu tutabilecek kadar olması.
 • Olgunlaşma
  • Büyüyen organizmanın kendinden beklenen fonksiyonu eda edebilir hâle gelmesi.
   • Zamanla kendiliğinden meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklik.
   • Öğrenme ürünü değildir.
   • Yazı yazabilecek düzeye erişme, gömlek düğmelerini ilikleyebilme, yürüyebilme, zihinden matematiksel işlem yapabilme.
 • Hazırbulunuşluk: belirli bir faaliyet için gereken önkoşulların sağlanmış olması.
 • Öğrenme: deneyim sonucu oluşan kalıcı değişiklik.
 • GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ Havighurst
  • Belirli özelliklerin öne çıktığı “Gelişim Dönemleri” vardır.
   • Bebeklik Dönemi 0-2
    • Nefes alma, emme, yürüme, tuvalet kontrolü, bireylerle ilişki
   • İlk Çocukluk Dönemi 2-6
    • Konuşma, el-göz uyumu, özbakım, okuma yazmaya hazır olma, cinsiyet kimliği, yetişkinlerle ilişki, sevme-sevilme…
   • Son Çocukluk Dönemi 6-12
    • Mantıklı ve somut düşünme, ahlak, vicdan…
   • Ergenlik Dönemi 12-18
    • Kimlik kazanma çabaları, bağımsızlık, evliliğe hazırlık
   • Genç yetişkinlik 18-25
    • Eş seçme, kariyer…
   • Yetişkinlik
    • Ekonomik yaşam standardı oluşturma
   • Yaşlılık
    • Yaş grubu ile yakınlık kurma
 • Bedensel ve devinimsel gelişim
  • Gelişim dönemi
   • Doğum Öncesi Dönem
   • 0-2 Yaş Dönemi (Bebeklik Dönemi)
   • 2-6 Yaş Dönemi (İlk Çocukluk)
   • 6-12 Yaş Dönemi (Son Çocukluk)
   • 12-18 Yaş Dönemi (Ergenlik)
  • Fiziksel ve psikomotor gelişimle ilgili sonuçlar
   • Bedensel büyümenin en hızlı olduğu dönem doğum öncesidir, ondan sonra 0-2 yaş.
   • Cinsel gelişim ile beyin gelişimi ters orantılıdır.
 • Birincil cinsiyet özellikleri
  • Erinlik döneminde cinsel organlardaki gelişim, üreme fonksiyonu ile doğrudan ilgili olan birincil cinsiyet özellikleri (erkeklere testisler, kızlarda yumurtalıklar ve rahim)
 • İkincil cinsiyet özellikleri
  • Üreme fonksiyonuyla dolaylı olarak ilgili olan (tüylerin gelişimi, erkeklerde ses değişikliği, göğüs ve kalçanın oluşumu)
 • Hipotetik düşünce
  • Tümdengelim ve tümevarım da kullanan varsayıma dayalı düşünme.
 • Moro davranışı
  • Özellikle yeni doğmuş çocukların ani ses ve hareketlerde kolları ve ayaklarını germesi, ardından bedenini sıkılaştırması ve ağlaması
 • Tonik boyun
  • Çocuklar 4 aylıkken sırt üstü yatırıldıklarında, kafasını döndürdüğü yöndeki kolu ve bacağı gerginleşirken, tersi taraftaki kol ve bacakları dirsek ve dizden kıvrılır.

Tonik boyun vaziyetinde bebek

BİLİŞSEL (ZİHİNSEL-KOGNİTİF) GELİŞİM

 • Bilişsel gelişimin temel kavramları
  • Şema: zihinde oluşturulan algı çerçevesi
  • Uzlaşma (Uyum, Adaptasyon)
   • Özümleme (Asimilasyon)
    • Çocuğun olayı daha önce kaydettiklerine göre değerlendirmesi. Bebeğin daha önce doktorda gördüğünden dolayı beyaz kıyafetli kişi görünce tırsması
    • Kâğıtlara şekiller çizen 5 yaşındaki çocuğun evin duvarlarına da şekiller çizmesi.
    • Olumlu yönleri ile tanıdığımız kişiyi iyi niyetli olarak yorumlamak.
   • Uyumsama (Akamodasyon)
    • Mevcut şemanın yeni tecrübelerle güncellenmesi
     • Arı soktuktan sonra arının sinekten farklı olduğunu anlama.
  • Yok sayma
  • Dengeleme
   • Karşılaşılan yeni durumundaki dengesizliğin giderilmesi ve denge sağlanması
 • Bilişsel gelişimi etkileyen faktörler
  • Olgunlaşma
  • Yaşantı
  • Kültürel aktarım
  • Örgütleme
 • Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemleri
      • Duyusal motor -> İşlem öncesi -> somut işlemler -> soyut işlemler
      • Piaget’e göre bilişsel gelişim ergenlik döneminde biter.
      • Biyolojik-Felsefik temellere dayanır
      • Büyüsel ve doğaüstü düşünce: çocuğun kendini Süpermen sanması ve balkondan atlaması.
  • Duyusal Motor (Sensori) 0–2
   • Refleksif davranışlardan amaçlı davranışlara geçiş.
   • Nesnelerin sürekliliği kazanılır
   • Taklit
   • Ertelenmiş taklit
   • Döngüsel tepkiler: önceleri tesadüfen yapılan davranışların iradeli olarak yapılması.
   • Alışkanlık kazanma: sonradan çıngırak sesinden heyecanlanma olmaması
   • Ses buluşması: bebeğin yandaki bebek ağladığı için ağlaması
   • İlk deneme yanılma öğrenmeleri başlar.
  • İşlem öncesi 2-7
   • Sembolik düşünme 2-4
    • Sembolik düşünme
     • Sopayı at olarak kullanma
    • Benmerkezci düşünme
    • Kolektif monolog
    • Paralel oyun
   • Kolektif monolog (Herkes kendi kendine konuşuyor)

   • Devresel tepki
    • Yeni öğrendiği şarkıyı sürekli söylemesi
    • 5 aylık bebeğin rastlantıyla ağzına götürdüğü parmağı ağzına götürüp durması.
   • Animizm
    • Canlı-cansız ayırt etmemek.
    • Bulutların ağlaması
   • Sezgisel dönem 4–7
    • Özelden özele akıl yürütme: Süt yoksa kahvaltı yok, varsa var. Note-book, def-ter.
     • Evde yaşayan hayvanlar evcildir o zaman fare de evcildir.
    • Yapaycılık: her şeyin tiyatro sahnesindeki gibi yapaydır.
     • Bulutların arkasından biri su döker ve yağmur olur.
     • Afrika’dan gelip ilk kez kar gören çocuğun “yağmurları kim beyaza boyadı?” demesi.
    • Tek yönlü odaklanma (Odaklama Düşünme)
     • Dağınık dizilmiş şeyler daha fazladır
     • Önce sağa, sonra sağa, sonra tekrar sola yapamazlar
     • Bulutlar hareket ettikleri için canlıdır.
     • Çatal yemek yemek içindir, anten olmaz.
     • Bire mi gidiyorsun? Hayır, 1A’ya gidiyorum.
    • Soru sorma
    • Ahlaki değerlendirme: babası dedi ki “yalan söylemek kötüdür”
    • Korunum yoktur: üç parça az çikolata tek parça çoktan çoktur
    • Kişi sürekliliği kazanma: takım elbise giyen kişinin babası olduğunu anlar
    • Tersine çevirememe: A=B’dir fakat B=A değildir.
     • Okula gittikleri yoldan geri dönemezler
    • Tek özelliğe göre sıralama
  • Somut işlemler dönemi 7–11
   • İlk kez çıkarımlar yapılan dönem.
   • Korunumu kazanma
    • Bükülen tel ile diğeri aynı boydadır.
    • A>B ve B>C iken A>C’dir
   • İşlemler tersine çevrilebilir: Su buz, buz su olabilir.
   • Sıralama ve sınıflama yapabilir
   • Benmerkezcilikten uzaklaşma: sosyalleşme başlar.
   • Odaktan uzaklaşma: tek bir noktadan bütüne de geçebilme
  • Soyut işlemler dönemi 11–18
   • İdeal, fikir, değer oluşur.
   • Tümevarım, tümdengelim
   • Ergen egosantrizmi
 • Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı
  • Eylemsel dönem 0–2
   • Nesneleri dokunularak, ısırarak, vurarak tanır.
   • Nesne o andaki işlevine göre değerlendirilir.
  • İmgesel dönem 3–6
   • Görsel bellek gelişmiştir.
  • Sembolik dönem 6–18
   • Semboller kullanılır, soyut, mecaz, deyim anlaşılır.
 • Gagne’nin Bilişsel Gelişim Kuramı
  • Çocuk dünyaya öğrenmeye hazır olarak gelir
  • Bilgiler işlenerek zihinde kaydedilir.
  • Öğrenme: 1- İşaret öğrenme, 2- Uyarıcı davranış bağını öğrenme, 3- Zincirleme, 4- Sözel bağ kurma, 5- Ayır etmeyi öğrenme, 6- Kavram öğrenme, 7- İlke öğrenme, 8- Problem çözme
 • Vygotsky’nin Sosyal/Kültürel Bilişsel Kuramı (Sosyal Oluşturmacılık)
  • Gelişim çevre ile kurulan ilişkiyle gerçekleşir.
  • İşbirlikçi öğrenme: bilmeyen çocuğun yanına bileni oturtmak.
  • Çocuklar sosyal olayları tümevarım ve tümdengelim ile kavramlaştırır.
  • Yakınsak gelişim alanı
   • Gelişim için kişi yetişkin yardımına ihtiyaç duyar. Yardımcılar ebeveyn ve akranlardır.

Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934)

 • DİL GELİŞİMİ
  • Dili oluşturan unsurlar: a- Ses (Fonem) b- Sıra (Morfem) c- Anlam (Semantik) d- Söz Dizimi (Sentaks)
  • Dil gelişimi ile ilgili yaklaşımlar
   • Davranışçı Yaklaşım
    • Çevre tarafından pekiştirilen sesler kullanılmaya devam edilir.
   • Sosyal Öğrenme Yaklaşımı
    • Anne-babanın taklit edilmesi ile olur.
   • Biyolojik Yaklaşım
    • İnsan beyninin bazı bölgeleri dil öğrenmek için vardır. En önemli etken çevredir.
    • Psikolinguistik kuram (Noom Chomsky)
     • Dil gelişimi biyolojik (kalıtsal) ve psikolojik temellere dayalıdır.
   • Piaget’e Göre Dil Gelişim Aşamaları
    • 0-6: Agulama, babıldama, anlamsız sesler
    • 6-12: Ba-ba-ba, ma-ma-ma…
    • 12-18: Morgem (top=top nerede)
    • 18-24: Telegrafik konuşma; “baba geldi”, “abi güldü”
    • 24-60: Kelime hazinesi, kurallı cümleler…
   • Watson’a göre öğrenme, tekrar, pekiştirme ile olur.
   • Vygotsky’ye göre dil gelişiminin temel kaynağı sosyal çevredir. Dil, sanat ve kültürü düzenleme ve geçişini sağlama yoludur.
  • Aşırı kurallaştırma: eve gelen herkese misafir deme, berbere berberci deme…
  • Eksik kurallaştırma: tek örnekle sınırlama. Büyüklerden sadece dedesinin elini öpmesi
  • Dil gelişimini etkileyen faktörler: cinsiyet, çevre, sosyo-ekonomik düzey, oyunlar, duygusal dünya, sosyal ortam, monologlar(kendi kendine konuşmalar).

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Mizaç: kişiliğin doğuştan gelen yanı
 • Karakter: dürüstlük, yalancılık, misafirperverlik vs..
 • Benlik: bireyin kendisine ilişkin algısı.
 • Özgüven
 • Benlik saygısı: kişinin kendini bilmesi, kabul etmesi.
 • Kişilik gelişimine dair iki temel yaklaşım vardır
  • Psiko-Analitik Kişilik Kuramı Freud
   • Bilinç Sınıflaması
    • Bilinçlilik üç bölümdür
     • Bilinç: çevre ve kendi hakkındaki farkındalık
     • Bilinç öncesi: biraz düşününce hatırlanabilen
     • Bilinçaltı (Bilinç Dışı): bilinçte olan fakat farkında olunmayan
   • Yapısal Kişilik Kuramı
    • İd (Alt Benlik): doğuştan gelen biyolojik dürtüler
    • Ego (Benlik): gerçekliğe ve mantığa göre hareket eden düzenleyici kısım
    • Süper Ego (Üst Benlik): bir çeşit vicdan, toplumsal değerlere uyarlatan
   • Psikoseksüel Gelişim Dönemleri
    • Oral dönem 0-1
     • Ağız
     • Emme
     • Beslenme ve temel ihtiyaçlar
     • Temel güven duygusunun kazanılma dönemi
      • Annenin elini sıkıca tutma
    • Anal dönem 1-3
     • Dışkı kontrolü
     • Tuvalet eğitimi
     • Davranış denetimi ve özerklik
     • Özgürce seçim yapma
    • Fallik dönem 3-7
     • Cinsel konulara merak
     • Cinsel kimlik oluşumu
     • Karşı cins ebeveyne düşkünlük
     • Kastrasyon (İğdişlik) Korkusu: erkeklerin kızlardan farklı oldukları durumu.
     • Oedipus Karmaşası: erkek anneye bağlı olur, babaya mesafeli
     • Elektra Karmaşası: kızın babaya bağlılığı, anneye mesafeli
    • Latent/Latens (Gizli) Dönem 7-11
     • Cinsel merak sönmesi
     • Bilişsel gelişim
     • Merak ve öğrenme isteği
    • Genital Dönem 12-18
     • Cinsel dürtülerde artış
     • Ebeveynden kopma ve karşı cinsle iletişim
   • Freud’a Göre Ortaya Çıkabilecek Bireysel Durumlar
    • Engellenme ve hayal kırıklığı
     • Kişinin kendisinden kaynaklanan (iç) engellenme: psikolojik, fizyolojik engelleme
     • Kişinin kendisi dışındaki (dış) engeller: nesnel (trafik), toplumsal, gecikme engellemesi(sınav sonucunun açıklanmasının gecikmesi)
     • Engellenme tepkileri: saldırganlık, aşırı bağımlılık, kompleksler, aşırı duyarlık
    • Çatışma
     • Yaklaşma-yaklaşma çatışması: iki iyiden birini tercih ederken
     • Uzaklaşma-uzaklaşma çatışması: iki kötü arasında tercih
     • Yaklaşma-uzaklaşma çatışması: iyi yanında kötü de olması
    • Savunma mekanizmaları
     • Savunma mekanizmaları özellikleri: bilinçsizce, herkes tarafından, problemi çözmez, gerçek olduğundan farklı algılanır.
     • Savunma mekanizmalarının işlevleri: kaygı azalır, çatışmadan uzak kalınır, benlik tehditlerden korunur, ümitsizlik ve güven sarsılmasını azaltır, engelleme etkisini düşürür.
     • Savunma mekanizmaları türleri
      • Bahane bulma (Mantığa bürüme): kedi uzanamadığı ciğere pis der
      • Pollyanna Davranışı: seneye daha iyi çalışırım
      • Yön Değiştirme (Yer Değiştirme): eşeği dövemeyen semeri döver
      • Yansıtma: “ortağım yüzünden iflas ettim”, “herkes çok kıskanç”
      • Bastırma: istenmeyen şeyi unutmak
      • Yâdsıma (İnkâr-Kaçma): kendini başarmış gibi hissetmek, “kesin bir yanlışlık var, yoksa mümkün değil”
      • Karşıt Tepki Geliştirme: çocuk dediğin yaramaz olur zaten
      • Ödünleme (Telafi): dersleri beceremeyince spora yönelmek
      • Yüceltme: yıkma güdülü kişinin patlayıcı uzmanı olması
      • Özdeşim Kurma (Özdeşleşme): benim abim daha yükseğe sıçrar. Babasının iş aletleri ile doktorculuk oynama
      • Gerileme: kendinden küçük olanlar gibi davranma
      • Bedenselleştirme – Organlaştırma: psikolojik sıkıntılarda fizyolojik sorunlar yaşama
      • Çarpıtma: olayı işine geldiği gibi değerlendirme.
      • Saplanma: geçmişteki bir evreye takılıp kalma. Oyuncak bebek kullanan genç kız.
      • Diğerkâmlık (Özgecilik): abartılı adama.
  • Psiko-Sosyal Kişilik Kuramı Erikson
   • Freud daha çok olumsuzluklar ve çatışmalar üzerine durmuşken Erikson normal ve sağlıklı gelişim üzerine durmuştur.
   • Kültürel etkenler ve birey dışındakiler gelişimde etkilidir. Sosyo-toplumsal.
   • Kişilik gelişimi ömür boyu sürer.
   • Epigenetik: gelişimin dönemsel olması
   • Psikososyal gelişim dönemleri
    • Temel Güven & Güvensizlik 0-1
     • Ben, bana verilenim.
    • Özerklik & Korku ve Utanç 1-3
     • Ben, oluşturduğum şeyim
    • Girişimcilik & Suçluluk 3-7
     • Ben, olacağımı hayal ettiğim şeyim.
    • Başarı & Aşağılık – Çalışkanlık & Yetersizlik 7-11
     • Ben öğrendiklerimin tümüyüm.
    • Kimlik Kazanma & Kimlik Kargaşası/Kimlik Bunalımı/Rol Karmaşası 11-17/20
     • Ben Kimim?
      • Başarılı Kimlik: işler yolunda gitmiş.
       • Ben hayatın çarkları arasında yoğruldum, olgunlaşmış olmam bundandır.
      • Erken(İpotekli) Bağlanmış/Engellenmiş Kimlik: Kimliği yakın çevreden direkt edinir.
      • Moratoryum (Gecikmiş/Beklemeli/Askıya Alınmış) Kimlik: boş vermiş, hedefsiz; erken askere gitmek, ilk fırsatta evlenmek…
      • Kargaşalı (Dağınık) Kimlik: Amaçsızlar, ellerinden tutan olacak illa.
    • Yakınlık & Uzaklık 20-40
     • Ben, sevdiklerimizin tümüyüm
    • Üretkenlik & Durgunluk 40-65
     • Ben, ürettiğim şeyim
    • Benlik Bütünlüğü & Umutsuzluk 65+
     • Ben, geride bırakabildiklerimim

Erik H Erikson Insanin Sekiz Evresi gerotransandans

 • Bağlanma – Özerkleşme (Kopma) – Etholojik Kuram John Bowlby
  • Bağlanma 0-1
   • Ayrılık kaygısı: çocuğun bağlanacağı başka kimse olmaksızın ayrılması
   • Üç türü vardır
    • Güvenli bağlanma
    • Güvensiz/Kaçınan Bağlanma
    • Güvensiz/Çelişkili Bağlanma
  • Özerklik 1+
 • Ana Baba Tutumları Ve Kişilik Üzerine Etkileri
  • Otoriter ve baskıcı tutum
  • Aşırı koruyucu ve mücadeleci tutum
  • Eşitlik ve demokratik tutum
  • Dengesiz ve kararsız tutum
  • İzin verici tutum
 • Hümanist Yaklaşım Ve Benlik Gelişimi
  • Benlik (Fenomenoloji) Kuramı Rogers
  • İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow

AHLAK GELİŞİMİ

 • Hiyerarşik gelişim basamaklarının oluşumundaki temel etken yaşantıların geçirildiği toplumdur.
 • Piaget’in Ahlak gelişim Kuramı
  • Hiyerarşik gelişen bir süreç vardır.
  • Piaget’e Göre Ahlaki Gelişim Dönemleri
   • Dışsal Kurallara Bağlılık (Heteronom) Dönemi, Ahlaki Gerçeklik 0-6
    • Başkalarının yasalarına uyma, otoriteye itaat
    • Kural koyucu yokken kural çiğnenebilir
    • Ödüle kavuşma ve cezadan kaçınma ön plandadır
   • Özerklik (Otonom) Dönemi, Ahlaki Görecelilik 11+
    • Çocuk kendi yasalarına göre hareket eder.
    • Niyet önemlidir
     • “Ameller niyetlere göredir”
    • Evrensel ilkeler benimsenmeye başlar
 • Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı
  • Temelinde adalet vardır
  • Gelenek Öncesi Dönem 4-9: davranışlar sonuçlara göre değerlendirilir.
   • 1. Evre: İtaat ve ceza eğilimi / Cezadan kaçma ve boyun eğme eğilimi
    • Eylemler ihtiyaç karşılamaya yöneliktir.
    • Cezalandırmadan kaçınma söz konusudur. Otorite yoksa yasak davranış uygulanır.
   • 2. Evre: Saf çıkarcı eğilim / Araçsal amaç / Pazar ahlakı / Bireyselcilik
    • Tamamen çıkar ilişkisi.
  • Geleneksel Dönem 10-15: Empati
   • 3. Evre: İyi çocuk eğilimi / Bağlılık ve kişiler arası uyum / Akran kanısı ahlakı
    • Grup tarafından kabul edilmeye dayalı memnun etmeye yönelik davranışlar.
   • 4. Evre: Yasa ve düzen eğilimi / Toplumsal sistem ve vicdan
    • Yasalar toplumun iyiliği içindir. (Babanın asker kaçağı oğlunu ihbar etmesi)
  • Gelenek Ötesi Düzey 15+: üst düzey kişilik
   • 5. Evre: Sosyal anlaşmalara ve yasalara uyma eğilimi (Toplumsal sözleşme)
   • Yasalar iyidir ve değişebilir.
    • Bireysel farklılıklar gözetilir ancak çoğunluk önemlidir.
   • 6. Evre: Evrensel ahlak ilkesi

Kohlberg'in Ahlak Gelisimi Kurami

 • Carol Gilligan’ın Ahlak Gelişim Kuramı
  • Gilligan, Kohlberg’i aşamalarının kesin ve evrensel olmadığından dolayı eleştirir.
  • Kadınlar ile erkekler arasında ahlaki farklılıklar vardır.
  • Önemli olan bir sonraki evre değil “Ahlak Sevgisi”dir.
  • Bireyler deneyimlerine göre ahlaki gelişim gösterir
  • Çocuklar model üzerinden ahlak edinir
  • Ahlak gelişimi üç evredir
   • Bencillik (Gelenek Öncesi Evre)
   • Sosyal Oluşum (İyilik İçin Kendini Feda Etmek)
   • İlkeli Ahlaksallık (Gelenek Sonrası Evre)
 • John Dewey’e Göre Ahlaki Gelişim
  • Ahlaki gelişim sosyal ilişkilerin ürünüdür.
  • Üç evre vardır.
   • 1. Evre: Gelenek Öncesi Evre: biyolojik ve sosyal güdüler
   • 2. Evre: Geleneksel Düzey: içinde bulunulan grubun etkisindeki evre.
   • 3. Evre: Özerk Düzey: kendi akıl yürütmesi ile
[Yukarıdaki notlar ve ankakedisi.com’daki KPSS’ye dair özetler ankakedisi tarafından Yargı Yayınevi, FEM Dersanesi Yayınları, İhtiyaç Yayıncılık, Dinamik Akademi, Form-Mat Yayınları ve Körfez (Dersaneleri) Yayınları’na ait bazı kitaplardan süzülerek derlenmek suretiyle hazırlanmıştır. Şifresiz/üyeliksiz/ücretsiz(free) yayınlanma nedeni bu tip, zaman kaybettirip derli toplu bilgi sunmayan internet sitelerine alternatif oluşturmaktır. Ufak tefek yanlışlıkları -varsa- lütfen bildiriniz.]

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

Sayfalar

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 272 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: